Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data publikacji: 2020-03-30

Numer raportu: RB 30/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku wpłynęło od Pana Marcina Pomirskiego, akcjonariusza Spółki żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych.
Treść żądania wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka odnosząc się do stwierdzenia zawartego w treści żądania akcjonariusza, iż poprzedni wybór członków Rady Nadzorczej Spółki odbył się z rażącym naruszeniem art. 385 k.s.h. wyjaśnia, że uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej zostały podjęte większością głosów akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 marca 2020 roku,, wszystkie zgodnie z treścią art. 385 k.s.h. w tym w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Treść uchwał wraz ze zgłoszonymi sprzeciwami została opublikowana raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 2 marca 2020 roku. Do chwili obecnej do Spółki nie wpłynęła żadna informacja o tym, aby którakolwiek z tych uchwał, do których zostały zgłoszone sprzeciwy, została zaskarżona zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ani o tym, aby zostało wydane jakiekolwiek rozstrzygniecie w tym przedmiocie. Stwierdzenie o którym mowa powyżej, stanowi wyłącznie osobisty pogląd akcjonariusza.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik