Otrzymanie informacji o wznowieniu obrotu akcjami Fast Finance S.A. w restrukturyzacji na Głównym Rynku GPW

Data publikacji: 2020-05-21

Numer raportu: RB 39/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje że w dniu 21 maja 2020 roku wpłynęła do Spółki Uchwała nr 375/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji.
Zgodnie z treścią tej uchwały Zarząd Giełdy postanowił, w związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami Spółki, uchylić Uchwałę Nr 1209/2018 Zarządu Giełdy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Fast Finance S.A. oraz, że wznowienie obrotu akcjami Spółki oznaczonymi kodem „PLSFTFC00012” nastąpi od dnia 21 maja 2020 r.

W związku z tą uchwałą począwszy od dnia 21 maja 2020 roku nastąpiło przywrócenie obrotu akcjami Spółki w systemie kursu jednolitego notowania jednolite 1 fixing. Notowania akcji Spółki będą się odbywać w tym systemie z uwagi na zakwalifikowanie ich do Listy Alertów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka podjęła działania aby przywrócić akcje do notowań ciągłych poprzez ich scalenie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik