Otrzymanie informacji o wytoczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o zwróceniu przez Sąd tego powództwa

Data publikacji: 2020-04-01

Numer raportu: RB 32/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w dniu 31 marca 2020 roku wpłynęła od Pana Marcina Pomirskiego, akcjonariusza Spółki, informacja o wytoczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku na podstawie art. art. 425 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych.
W wyniku telefonicznej weryfikacji tej informacji przez pracownika Emitenta w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy został potwierdzony fakt wniesienia powództwa przez Pana Marcina Pomirskiego oraz uzyskana została informacja, że pozew został zwrócony z przyczyn formalnych.
Spółka nie otrzymała do chwili obecnej ani od Pana Marcina Pomirskiego ani z Sądu żadnych dodatkowych informacji związanych z tym powództwem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik