Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018

Data publikacji: 2020-04-01

Numer raportu: RB 31/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, iż dokonane zostały korekty raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, przekazanych przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku, wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.

 1. Korekta raportu rocznego Spółki za 2018 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:
 • sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
  Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku nie uległy zmianie.
  Dokument obejmujący ww. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
  Raport roczny za 2018 rok uzupełniony skorygowany w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.
 1. Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2018 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:
 • sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
  Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku nie uległy zmianie.
  Dokument obejmujący ww. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport roczny za 2018 rok uzupełniony skorygowany w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 757, a także art. 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik