Korekta raportu ESPI nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.

Data publikacji: 2020-02-04

Numer raportu: RB 4/2020 K

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że raport bieżący nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zawiera w przedostatnim zdaniu tego raportu o treści: „Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty środków uzyskanych przez Spółkę w ramach realizacji zabezpieczeń obligacji serii L będą dzielone pomiędzy Spółkę i Wierzyciela w ustalonych proporcjach.” błędne oznaczenie serii obligacji.
Prawidłowe oznaczenie serii obligacji będących przedmiotem tego raportu okresowego brzmi „P”.
W związku z tym prawidłowo zdanie to powinno mieć następującą treść :
„Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty środków uzyskanych przez Spółkę w ramach realizacji zabezpieczeń obligacji serii P będą dzielone pomiędzy Spółkę i Wierzyciela w ustalonych proporcjach.”

Pozostała treść raportu nr 4/2020 pozostaje bez zmian.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch – Pełnomocnik