Informacja otrzymana w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Data publikacji: 2020-03-26

Numer raportu: RB 28/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm., powziął informację o udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu od akcjonariusza Spółki, Pana Jacka Krzemińskiego. Informacje przekazane Emitentowi zawiadomieniem datowanym na dzień 25 marca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik