Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Data publikacji: 2020-07-31

Numer raportu: RB 59/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Jacka Krzemińskiego pismo zawierające informacje określone w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, dotyczące zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje przekazane Emitentowi w tym piśmie datowanym na dzień 31 lipca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik