Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Numer raportu: RB 75/2020

Data publikacji: 2020-10-16

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm. Fast Finance S.A. w restrukturyzacji dalej: „Spółka”, „Emitent” wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zgodnie z ww. ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej.

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.
W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@fastfinance.pl.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik