Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

Data publikacji: 2020-02-04

Numer raportu: RB 5/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr RB 25/2019 z dnia 18.06.2019 r. i nr RB 33/2019 z dnia 23.08.2019 r. dotyczących wniesionego przez Pana Jacka Krzemińskiego sprzeciwu do listy wierzytelności, złożonej przez Spółkę w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19 („Postępowanie Układowe”) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. powziął informacje o złożeniu przez Pana Jacka Krzemińskiego w dniu 3.02.2020r. pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy oświadczenia o cofnięciu sprzeciwu do listy wierzytelności w Postępowaniu Układowym. W piśmie o cofnięciu tego sprzeciwu Pan Jacek Krzemiński nie wskazał uzasadnienia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch – Pełnomocnik