Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

Data publikacji: 2020-07-21

Numer raportu: RB 51/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w dniu 21 lipca 2020r. powziął informację od wierzyciela Spółki – Pactum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie o złożeniu przez ten podmiot w dniu 21 lipca 2020 roku pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i gospodarczych informującego o cofnięciu sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik