Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

Data publikacji: 2020-07-31

Numer raportu: RB 58/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w dniu 31 lipca 2020r. powziął informacje o złożeniu przez 3M&S GPM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie „3M&S GPM” w dniu 31 lipca 2020 roku pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i gospodarczych informującego o cofnięciu dwóch sprzeciwów do listy wierzytelności w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19. W piśmie o cofnięciu tych sprzeciwów 3M&S GPM nie wskazała uzasadnienia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik