Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

Data publikacji: 2020-08-03

Numer raportu: RB 60/2020

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020r. powziął informacje o wysłaniu przez 3M&S GPM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie „3M&S GPM” w dniu 3 sierpnia 2020 roku pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych informującego o cofnięciu trzeciego, ostatniego ze złożonych przez 3M&S, sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19. W piśmie o cofnięciu tego sprzeciwu 3M&S GPM nie wskazała uzasadnienia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik