Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.

Data publikacji: 2019-04-26

Numer raportu: RB 14/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), niniejszym zwołuje na dzień 23 maja 2019 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Paprotnej 14, 51 – 117 Wrocław (siedziba Emitenta).

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu