Zmiana terminu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli

Data publikacji: 2019-10-16

Numer raportu: RB 41/2019

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 16 października 2019 roku, informuje, że w dniu 16 października 2019 roku powziął od Nadzorcy Sądowego, Pana Kamila Hajduka, informację o zmianie terminu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli z dnia 22 października na dzień 23 października 2019 roku.
Zgodnie z powyższą zmianą pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli odbędzie się w dniu 23 października 2019 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Emitenta przy ulicy Paprotnej 14 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie obecności i kworum.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Wierzycieli.
  6. Przyjęcie regulaminu Rady Wierzycieli ustalającego tryb posiedzeń, sposób zbierania głosów i zasady współpracy Rady z Nadzorcą Sądowym, zarządcą i zarządem i inne kwestie organizacyjne.
  7. Przedstawienie przez Nadzorcę Sądowego stanu postępowania i Zarząd Dłużnika stanu przedsiębiorstwa.
  8. Dyskusja w przedmiocie perspektywy postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosków złożonych przez Nadzorcę Sądowego będących przedmiotem posiedzenia Sądu Restrukturyzacyjnego 24 października 2019 roku.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu