Zawarcie porozumienia z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S

Data publikacji: 2019-10-16

Numer raportu: RB 40/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 15 października 2019 r. Emitent zawarł z wierzycielami Spółki, obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S Emitenta, („Wierzyciele”) z Panem Leszkiem Stanisławem Szwedo oraz kontrolowanymi przez niego podmiotami:

 • AUREUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Aureus”),
 • AKURA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Akura”),
 • TARINVEST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Tarinvest”), porozumień, których celem jest częściowy wykup wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii R i S, zabezpieczonych zastawami rejestrowymi i nie będących wierzytelnościami układowymi w myśl art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, oraz zmniejszenie zadłużenia Emitenta wobec obligatariuszy tych serii obligacji oraz częściowa zmiana zabezpieczeń spłaty tych obligacji ustanowionych zgodnie z warunkami emisji obligacji serii R i S. w postaci :
 • rezygnacji z ustanowionych zastawów rejestrowych na pakietach wierzytelności należących do Emitenta oraz zwrotu weksla in blanco wystawionego przez Emitenta,
 • zrzeczenia przez administratorów zabezpieczeń tych obligacji z uprawnień wynikających z oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.c., oraz
 • złożenia nowych oświadczeń poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.c. na rzecz obligatariuszy co do obowiązku spłaty pozostałych zobowiązań z tytułu niewykupionych obligacji oraz oprocentowania i odsetek od tych obligacji .
  W wyniku zawartego porozumienia nastąpi wykup 462 obligacji serii R za kwotę 462.000 zł. i o taką kwotę nastąpi zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec obligatariuszy serii R, oraz wykup 893 obligacji serii S za kwotę 893.000 zł. i o taką kwotę nastąpi zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec obligatariuszy serii S.
  Nowe oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 zostaną złożone w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z:
 • obligacji serii R do kwoty 2.270.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. oraz do kwoty 1.000.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. co do obowiązku zapłaty odsetek od obligacji, odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty wykupu obligacji oraz kosztów dochodzenia roszczeń związanych z obligacjami,
 • obligacji serii S do kwoty 2.861739,86 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. oraz do kwoty 4.000.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. co do obowiązku zapłaty odsetek od obligacji, odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty wykupu obligacji oraz kosztów dochodzenia roszczeń związanych z obligacjami.

Pozostałe warunki przedmiotowych porozumień nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu