Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.

Data publikacji: 2019-05-30

Numer raportu: RB 22/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku:

Jacek Krzemiński
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 16.249.847,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 59,09%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 44,83%.

Marcin Pomirski
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 11.250.000,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 40,91%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 29,03%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 512 ze zm.).

Tomasz Mihułka – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU