Ustalenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

Data publikacji: 2019-03-18

Numer raportu: RB 6/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, informuje o wyznaczeniu terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2018 roku. Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta zostanie opublikowany w dniu 2 kwietnia 2019 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r., poz. 757.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu