Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Wierzycieli

Data publikacji: 2019-10-24

Numer raportu: RB 43/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje treść podjętych na posiedzeniu Rady Wierzycieli w dniu 23 października 2019 roku uchwal uznając, że mają one istotne znaczenie dla wszystkich wierzycieli Spółki:

1) Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Wierzycieli :
Rada Wierzycieli, na podstawie art. 130 ust. 2 Prawo Restrukturyzacyjne wybiera na Przewodniczącego Rady Wierzycieli Distressed Assets FIZAN.

2) Uchwała w sprawie opinii dot. umorzenia postępowania :
Rada Wierzycieli opiniuje negatywnie wniosek o rozważenie z urzędu przesłanek o umorzenie postępowania układowego. Tym samym Rada Wierzycieli na dzień podjęcia uchwały popiera prowadzenie postępowania układowego. Powyższe stanowisko pozostanie aktualne do 31 stycznia 2020 r.

3) Uchwała w sprawie opinii dot. uchylenia zarządu :
Rada Wierzycieli popiera wniosek o uchylenie zarządu własnego Dłużnika i ustanowienie zarządcy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu