Rozwiązanie porozumień zawartych z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S zawartych 15 października 2019 roku

Data publikacji: 2019-11-18

Numer raportu: RB 51/2019

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r. wpłynęły do Spółki podpisane porozumienia o rozwiązaniu z wierzycielami Emitenta, obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S Emitenta („Wierzyciele”), z Panem Leszkiem Stanisławem Szwedo oraz kontrolowanymi przez niego podmiotami:

  • AUREUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Aureus”),
  • AKURA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Akura”),
  • TARINVEST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Tarinvest”)
    porozumień, których celem był częściowy wykup wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii R i S, zabezpieczonych zastawami rejestrowymi i nie będących wierzytelnościami układowymi w myśl art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2019 z dnia 16 października 2019 roku.
    Porozumienia rozwiązujące zawarte zostały w wyniku wniosku Zarządcy Emitenta skierowanego do jego stron w celu umożliwienia omówienia transakcji będących ich przedmiotem podczas najbliższego posiedzenia Rady Wierzycieli Emitenta i uzyskania jej oceny pozwalających na ponowne przystąpienie stron do umożliwienia Emitentowi częściowej spłaty zobowiązań z tytułu niewykupionych obligacji serii R i S.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik