Rezygnacja prokurenta

Data publikacji: 2019-11-27

Numer raportu: RB 53/2019

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2019 roku Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Pana Wojciecha Horocha o rezygnacji z prokury łącznej. W treści oświadczenia Pana Wojciecha Horocha nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik