Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Fast Finance S.A. za I półrocze 2019 r.

Data publikacji: 2019-10-28

Numer raportu: RB 46/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że przekaże dzisiaj do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r., który nie będzie zawierał raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.

Obecnie kończą się poszukiwania niezależnego Audytora, którego w drodze uchwały zaakceptuje Rada Nadzorcza Spółki, co zostanie zakomunikowane oddzielnym komunikatem. Niezwłocznie po uzyskaniu raportu biegłego rewidenta z przeglądu, Spółka przekaże raport półroczny za I półrocze 2019 r. wraz z raportem z przeglądu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu