Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Fast Finance S.A. za I kwartał 2019 r.

Data publikacji: 2019-10-28

Numer raportu: RB 45/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że przekaże dzisiaj do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2019 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu