Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu

Data publikacji: 2019-08-14

Numer raportu: RB 32/2019

Zarząd Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) Informuje, że jednym z podstawowych zadań postawionych przed Zarządem po dokonaniu zmian w jego składzie ( o których Emitent informował w raportach bieżących nr 19/2019 z dnia 24.05.2019 r. i 27/2019 z dnia 21.07.2019 r.) była identyfikacja wszystkich przyczyn dotyczących nieopublikowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 31.01.2019 r. oraz określenie możliwych terminów publikacji i odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, gdyż w dniu dokonania zmian w składzie Zarządu w maju 2019 r., mając na względzie brak raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta, niemożliwe było spełnienie warunku publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok 2018 i odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
W wyniku dokonywanych weryfikacji danych finansowych oraz prowadzonych rozmów z podmiotami mającymi uprawnienia do badania sprawozdań finansowych Emitent podaje:

  • Zakończenie badanie sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta i publikacja jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta nastąpi nie później niż do 30.11.2019 r.;
  • Odbycie się Walnego Zgromadzenia dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 nastąpi nie później niż do 31.12.2019 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu