Publikacja jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A.

Data publikacji: 2019-10-28

Numer raportu: RB 44/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że przekaże dzisiaj do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok, które nie będą zawierały sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.

Obecnie kończą się poszukiwania niezależnego Audytora, którego w drodze uchwały zaakceptuje Rada Nadzorcza Spółki, co zostanie zakomunikowane oddzielnym komunikatem. Niezwłocznie po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta, Spółka przekaże raporty roczne wraz ze sprawozdaniami z badania.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu