Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Data publikacji: 2019-07-21

Numer raportu: RB 27/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w dniu 20 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta:

  • uchwałą nr 1/07/2019 wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Jarosława Stańca
  • uchwałą nr 2/07/2019 powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Tomasza Mihułkę.

Informację o karierze zawodowej oraz złożonych oświadczeniach Pana Tomasza Mihułki Emitent przekaże w oddzielnym raporcie.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu