Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T

Data publikacji: 2019-09-20

Numer raportu: RB 38/2019

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2018 z dnia 27 listopada 2019 roku, informuje, że w dniu 20 września 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wypowiedzenia umowy zawartej dnia 26 listopada 2018 roku z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T złożone w imieniu Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”).
Jako przyczynę złożenia wypowiedzenia przez Fundusz wskazano naruszenia przez Emitenta umowy z dnia 26 listopada 2018 roku, w tym m.in. złożenie przez Spółkę sędziemu komisarzowi planu restrukturyzacyjnego o treści niezaakceptowanej przez strony umowy, brakiem podjęcia żądanych przez Fundusz rozmów w sprawie uwzględnienia w planie restrukturyzacyjnym środków w postaci: (i) uzgodnienia ze stronami umowy z dnia 26 listopada 2018 roku zasad spłat zabezpieczonych wierzytelności wierzycieli oraz (ii) nabycia przez Emitenta od FF Inkaso sp. z o.o. wierzytelności w odniesieniu do których Fast Finance S.A. prowadzi działania egzekucyjne w oparciu o wydane na rzecz Emitenta tytuły wykonawcze, a także w związku z brakiem akceptacji złożonych przez Spółkę propozycji układowych.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści otrzymanego oświadczenia i rozważy podjęcie ewentualnych czynności faktycznych lub prawnych.
O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. umowy, jak również o podjęciu jakichkolwiek istotnych decyzji Emitent będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka – Prezes Zarządu