Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli

Data publikacji: 2019-06-12

Numer raportu: RB 24/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli sporządzone przez spółkę Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Tarinvest” – obligatariusza obligacji serii T Spółki.
Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia Tarinvest, działając na podstawie art. 88, w związku z art. 86 i art. 84 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oświadczył, że uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli w zakresie:

  • przelewu na rzecz Emitenta wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 49.284.300,12 zł przysługującej Tarinvest wobec 5.500 dłużników, wynikających z zaciągniętych i niespłaconych kredytów i pożyczek, zawartego w umowie przelewu wierzytelności z dnia 26 marca 2018 roku; oraz
  • przyjęcia propozycji nabycia 3.110 obligacji serii T Emitenta z dnia 26 marca 2018 roku.
    Zarząd Emitenta analizuje obecnie treść oświadczenia otrzymanego od obligatariusza i niezwłocznie przedstawi swoje stanowisko w formie odrębnego raportu bieżącego.

Tomasz Mihułka
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU