Korekta raportu ESPI nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Data publikacji: 2019-11-28

Numer raportu: RB 54/2019/K

Zarządca FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że raport bieżący nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zawiera błędne określenie tytułu raportu.
Prawidłowy tytuł raportu nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. winien być następujący:
„Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych”.
Pozostała treść raportu nr 54/2019 pozostaje bez zmian.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch – Pełnomocnik