Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Data publikacji: 2019-01-31

Numer raportu: RB 2/2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 30 kwietnia 2019 roku,
  2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 roku,
  3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku – 30 września 2019 roku,
  4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, a także informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2018 r. oraz za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu