Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAST FINANCE S.A.

Data publikacji: 2018-06-26

Numer raportu: RB 9/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku:

 1. Jacek Daroszewski
  Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 5.625.000,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000,
  Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 50,00%,
  Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%;
 2. Jacek Krzemiński
  Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 5.625.000,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000,
  Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 50,00%,
  Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu