Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAST FINANCE S.A.

Data publikacji: 2018-08-29

Numer raportu: RB 26/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2018 roku:

  1. Jacek Krzemiński
    Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 10.624.847,
    Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 16.249.847,
    Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 99,99%,
    Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 44,83%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm.).

Andrzej Kiełczewski – Wykonujący czynności członka zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu