Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data publikacji: 2018-09-28

Numer raportu: RB 34/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje w formie protokołu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 września 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu