Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu FAST FINANCE S.A.

Data publikacji: 2018-10-01

Numer raportu: RB 36/2018

FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w dniu 1 października 2018 roku Pan Jacek Krzemiński poinformował Emitenta o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień jej złożenia. Pan Jacek Krzemiński nie przedstawił powodów podjęcia decyzji o rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Aleksandra Klimek – Asystentka Biura Zarządu