Rezygnacja Prezesa Zarządu FAST FINANCE S.A.

Data publikacji: 2018-06-27

Numer raportu: RB 10/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent”, informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku wpłynęła do siedziby Emitenta rezygnacja Pana Jacka Daroszewskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień jej złożenia. Pan Jacek Daroszewski uzasadnił swoją decyzję złym stanem zdrowia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2018 poz. 757

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Horoch – Prokurent