Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej FAST FINANCE S.A.

Data publikacji: 2018-09-05

Numer raportu: RB 29/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w dniu 5 września 2018 roku powziął informację o rezygnacji Pana Marka Ochoty z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Rezygnacja została złożona z powodów osobistych, ze skutkiem na dzień 4 września 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Wykonujący czynności członka zarządu