Projekcje spłat dla portfeli wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia obligacji serii M

Data publikacji: 2018-11-27

Numer raportu: RB 62/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w wykonaniu obowiązku przewidzianego postanowieniami Umowy o Ustanowienie Administratora Zastawu dla obligacji serii M oraz w następstwie zobowiązania przekazania Administratorowi Zastawu wymaganych informacji zgodnie z żądaniem Administratora Emitent dokonał sporządzenia projekcji przepływów finansowych z tytułu odzysków z portfeli wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia obligacji serii M.
W wyniku dokonanej analizy, zgodnie ze stanem i założeniami spłat na dzień 27 listopada 2018 r., Emitent szacuje, że suma w/w przepływów za okres 6,5 roku, przewyższy kwotę zobowiązań z tytułu spłaty kapitału wobec obligatariuszy, wynoszą obecnie 4 659 000 zł.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu