Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza

Data publikacji: 2018-10-25

Numer raportu: RB 42/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 września 2018 roku i raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 15 października 2018 roku Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z niewypłaceniem w dniu płatności, tj. 15 października 2018 roku, odsetek od obligacji serii M otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2018 roku, od obligatariusza serii M wezwanie do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu 141 obligacji serii M Emitenta o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 141 000,00 zł w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu