Otrzymanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczeniu roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Data publikacji: 2018-07-13

Numer raportu: RB 18/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 10 lipca 2018 roku o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej Macieja Jankowskiego z wniosku Marcina Pomirskiego przeciwko FAST FINANCE S.A.
Jednocześnie sąd wyznaczył Emitentowi termin dwóch tygodni do wytoczenia powództwa przeciwko Marcinowi Pomirskiemu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzanego w dniu 4 października 2017 r. przed notariuszem Beatą Janowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, któremu Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej postanowieniem z 26 marca 2018 r. w sprawie I Co 395/18 nadał klauzulę wykonalności w zakresie obowiązku zapłaty wierzycielowi Marcinowi Pomirskiemu przez dłużnika – poręczyciela FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 14.268.412 zł.

Andrzej Kiełczewski – Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch – Prokurent