Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Data publikacji: 2018-11-27

Numer raportu: RB 63/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M, w którym Administrator wzywa Emitenta do:

  • niezwłocznego przedstawienia aktualnej wyceny przedmiotu zastawu,
  • niezwłocznego udzielenia informacji o projekcji spłat pakietów wierzytelności będących przedmiotem administrowanego zastawu rejestrowego,
  • niezwłocznego złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt. 6 k.p.c. z przedmiotu zastawu określonego w Umowie o Ustanowienie Administratora Zastawu z dnia 14.12.2015r. do kwoty aktualnego zadłużenia Fast Finance S.A. z tytułu niewykupionych Obligacji wynoszącego według stanu na dzień 26.11.2018r. kwotę 1 515 957,59 zł.
    Ponadto, Administrator Zastawu poinformował, że w przypadku nieprzekazania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w terminie do dnia 30.11.2018 r. podejmie on działania w celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń obligatariuszy na drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.
    W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści powyższego pisma bez zbędnej zwłoki oraz udzieli Administratorowi Zastawu stosownych informacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu