Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania Członka Zarządu FAST FINANCE S.A

Data publikacji: 2018-06-28

Numer raportu: RB 11/2018

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku wpłynęła podpisana przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta uchwała z dnia 26 czerwca 2018 r. w przedmiocie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Fast Finance S.A. przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pana Andrzeja Kiełczewskiego na okres nie przekraczający trzech miesięcy.
Oddelegowanie następuje w związku ze złożeniem rezygnacji Prezesa Zarządu Pana Jacka Longina Daroszewskiego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski – Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch – Prokurent