Zmiany zasad rachunkowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku

Data publikacji: 2017-11-13

Numer raportu: RB 30/2017

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że dniu 13 listopada 2017 roku, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku dokonano zmian zasad rachunkowości, które mają istotny wpływ na wielkość danych finansowych prezentowanych za porównywalne okresy.
Zmian dokonano w zakresie sposobu prezentacji:

  • Pozostałych przychodów operacyjnych – dotychczas przychody uzyskiwane z tytułu najmu oraz zarządzania Funduszem Inwestycyjnym wykazywane były w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychody z w/w tytułów wykazane zostały wraz z przychodami z działalności podstawowej.
  • Zysku (straty) ze sprzedaży wierzytelności – dotychczas w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazywano wynik na sprzedaży (zysk lub stratę), w śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano zmiany w tym zakresie – wykazano oddzielnie przychody ze sprzedaży wierzytelności oraz koszty dotyczące sprzedaży.

W załączonej do niniejszego raportu tabeli przedstawiono wpływ zmian na wartości wykazane w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta.

Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu