Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Data publikacji: 2017-03-29

Numer raportu: RB 12/2017

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zawierającego harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku, informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2016 rok.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2016 rok, których data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 12 kwietnia 2017 r., zostaną opublikowane w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w powyższym harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu