Zakończenie negocjacji

Data publikacji: 2017-01-17

Numer raportu: RB 4/2017

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 roku pozytywnie zakończył negocjacje z zagranicznym podmiotem działającym na rynku finansowym („Inwestor”) dotyczące utworzenia Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („NSFIZ”), objęcia przez Inwestora pierwszej emisji certyfikatów funduszu o wartości około 5 milionów euro oraz zlecenia zarządzania NSFIZ Emitentowi.

Negocjacje zostały zakończone na warunkach wskazanych w powyższym raporcie bieżącym Emitenta. O zawarciu umowy, której obustronne podpisanie planowane jest w ciągu najbliższych kilku dni, Emitent niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarząduarząd spółki