Wykup obligacji serii G i J

Data publikacji: 2017-02-03

Numer raportu: RB 9/2017

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wszystkie wymagane środki pieniężne na wykup 8 600 sztuk obligacji serii G oraz 6 699 sztuk obligacji serii J wraz z uwzględnieniem wszystkich należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji poszczególnych obligacji.

W związku z całkowitym wykupieniem powyższych serii obligacji Emitent niezwłocznie przystąpi do zaległego wykupu 466 sztuk obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wykup przedmiotowych obligacji zostanie dokonany przez Emitenta z uwzględnieniem wszystkich należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji.

O dokonaniu wykupu obligacji serii M Emitent niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu