Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia

Data publikacji: 2017-08-11

Numer raportu: RB 24/2017

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył w ramach okresowego wykupu 568 sztuk obligacji serii R Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 568 000 zł. Przyczyną i celem nabycia obligacji jest ich umorzenie. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 906,92 zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 z późn. zm.)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu