Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Data publikacji: 2016-04-15

Numer raportu: RB 12/2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii M (oznaczonych kodem PLFSTFC00087) przeprowadził w dniu 15 kwietnia 2016 r., częściowy obligatoryjny wykup obligacji serii M (Okresowa Amortyzacja).
Okresową Amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł.
Wykup przedmiotowych obligacji serii M w ramach Okresowej Amortyzacji został dokonany według ich wartości nominalnej na podstawie regulacji określonych w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Obligacje serii M nabyte przez Emitenta w ramach Okresowej Amortyzacji zostaną umorzone.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu