Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii M

Data publikacji: 2016-06-10

Numer raportu: RB 14/2016

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 roku powziął informację o podjęciu w dniu 8 czerwca 2016 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 580/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 8.853 (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela serii M Emitenta o łącznej wartości nominalnej 8.853.000 zł (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu