Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.

Data publikacji: 2016-06-30

Numer raportu: RB 18/2016

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu