Informacja dotycząca wykupu oraz wypłaty odsetek od obligacji serii F

Data publikacji: 2016-09-27

Numer raportu: RB 28/2016

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2016 roku przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wymagane środki pieniężne na wypłatę całości odsetek za ostatni okres odsetkowy obligacji serii F oznaczonych kodem PLFSTFC00053 („Obligacje”).

Jednocześnie Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że z uwagi na nieprzewidziane wcześniej opóźnienie spływu należności na rachunki Emitenta około 40% wymaganych środków na wykup obligacji serii F zostanie przekazane do KDPW w dniu jutrzejszym tj. 28 września 2016 r. (Emitent w dniu dzisiejszym na poczet przedmiotowej kwoty dokonał przelewu na konto KDPW 1,1 mln zł) natomiast pozostała część wymaganej kwoty z tytułu wykupu przedmiotowych Obligacji zostanie przekazana nie później niż do dnia 7 października 2016 r.
Tym samym wykup wszystkich obligacji serii F i przekazanie wszystkich należnych środków na rachunki poszczególnych obligatariuszy powinno nastąpić nie później niż do dnia 7 października 2016 r.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii F Emitent zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd oświadcza, że przedmiotowe zdarzenie ma charakter nieprzewidziany i incydentalny, jednocześnie podjęte zostaną stosowne kroki celem wyeliminowania opóźnień w obsłudze świadczeń wynikających z wyemitowanych obligacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu