Informacja dotycząca obligacji serii G

Data publikacja: 2016-11-15

Numer raportu: RB 34/2016

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że nie przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wymaganych środków pieniężnych na wykup obligacji serii G oznaczonych kodem PLFSTFC00061 („Obligacje serii G”).

Kumulacja i przesunięcie zdarzeń jednorazowych zarówno po stronie kosztowej jak również przychodowej, spowodowała zmiany i przesunięcia w czasie w zaplanowanych przepływach Spółki dotyczących działalności co ma m.in. wpływ na realizowane w czasie wykupy obligacji Spółki, również Obligacji serii G. Przesunięcie terminu wpływu spodziewanych środków na wykup Obligacji serii G spowodowało brak możliwości przekazania środków do KDPW.

Zamiarem Spółki jest dokonanie wykupu Obligacji serii G. Tym samym biorąc pod uwagę powyższe Spółka w ciągu najbliższego okresu zamierza przekazać do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wymagane środki pieniężne na dokonanie rozliczenia wykupu Obligacji serii G z uwzględnieniem należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii G.

O przekazaniu środków oraz o dokonaniu ostatecznego wykupu obligacji serii G, Spółka poinformuje w formie odrębnych raportów bieżących.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu